برای بستن ESC را بزنید

ahlesh

کهکشان راه شیری

کهکشانِ راهِ شیری،کهکشانی است که منظومه شمسی در آن قرار دارد. در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی…